BPPF 1255 5000l

BPPF 1005 5000 Performa 100 mm zestaw z hamulcem mocowanie na otwór 150 kg

BPPF 1005 5000 Performa 100 mm zestaw z hamulcem mocowanie na otwór 150 kg