bppf08055000l

BPPF 0805 5000 Performa 80 mm zestaw z hamulcem mocowanie na otwór 120 kg

BPPF 0805 5000 Performa 80 mm zestaw z hamulcem mocowanie na otwór 120 kg