Regulamin

Artykuł 1. Zastosowanie i obowiązywanie tych warunków

Niniejsze warunki są obowiązujące dla każdej oferty i każdej umowy zawartej pomiędzy Sklep z kołami z siedzibą w Poznaniu, dalej określanej jako Sklep z kołami, a nabywcą, jeżeli zostały one doręczone nabywcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a strony nie zmieniły w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia w całości lub w części ich treści. Umowy i porozumienia ustne są dla stron wiążące tylko w wypadku, gdy zostaną następnie potwierdzone na piśmieNiniejsze warunki są obowiązujące dla każdej oferty i każdej umowy zawartej pomiędzy Sklep z kołami z siedzibą w Poznaniu, dalej określanej jako Sklep z kołami, a nabywcą, jeżeli zostały one doręczone nabywcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a strony nie zmieniły w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia w całości lub w części ich treści. Umowy i porozumienia ustne są dla stron wiążące tylko w wypadku, gdy zostaną następnie potwierdzone na piśmie

Artykuł 2. Oferty

Jakiekolwiek oferty składane przez Sklep z kołami, ustnie lub na piśmie, nie są wiążące i wywołują jedynie skutek zaproszenia do zawarcia umowy. Informacje dotyczące oferowanych produktów, wynikające z modeli, próbek, katalogów, prospektów, dokumentacji technicznej, reklam i cenników, są jedynie udostępniane dla celów informacyjnych. Wszystkie wymienione dane nie są wiążące, chyba że tworzą one wyraźnie część nieodwołalnej oferty. Ceny wymienione w ofercie nie obejmują VATu, chyba że zastrzeżono inaczej.

Artykuł 3. Dostawa

 1. W zakresie, w jakim jeden z “Incoterms” został uzgodniony jako warunek dostawy, zastosowanie będą mieć Incoterms ważne w dacie zawarcia umowy. Warunki dostawy uzgodniane są każdorazowo pomiędzy Sklepem z kołami a nabywcą.
 2. Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych towarów w momencie ich dostawy lub w momencie, gdy te towary, zgodnie z umową, zostaną mu udostępnione. W wypadku, gdy nabywca odmówi przyjęcia dostawy albo nie dostarczy informacji czy instrukcji niezbędnych dla celów dostawy, towary będą przechowywane na ryzyko nabywcy. W takim wypadku nabywca będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty, przez co należy rozumieć, co najmniej, koszty magazynowania.
 3. Gdy zamawiane są produkty, które nie stanowią części standardowego programu produkcyjnego Sklepu z kołami, Sklep z kołami może obniżyć lub zwiększyć uzgodnioną ilość o, maksymalnie, 10%.
 4. Sklep z kołami zastrzega sobie prawo wysyłania towarów na zasadzie cash-on-delivery [gotówka przy odbiorze].

Artykuł 4. Czas dostawy

Uznaje się, że termin dostawy zaczyna upływać w dniu, w którym zamówienie jako takie zostanie zaakceptowane przez Sklep z kołami . Uzgodniony termin dostawy nie jest terminem spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego, chyba że zostanie wyraźnie zastrzeżone inaczej. W przypadku znacznego opóźnienia dostawy nabywca jest zobowiązany wezwać Sklep z kołami do spełnienia świadczenia, zawiadamiając jednocześnie, że Sklep z kołami nie zrealizował złożonego zamówienia.

Artykuł 5. Częściowa dostawa.

Sklep z kołami może dostarczać sprzedane towary partiami. Nie ma to zastosowania, gdy częściowa dostawa nie ma znacznej wartości. Gdy towary są dostarczane partiami, Sklep z kołami może fakturować oddzielnie każdą partię dostawy.

Artykuł 6. Wymagania techniczne itd.

Sklep z kołami jest odpowiedzialny za to, aby towary, które mają być dostarczone, spełniały wymagania techniczne i standardy określone prawem lub regulacjami kraju, w którym mają być używane, o ile kwestie te są wyraźnie określone na piśmie przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. Podobnie inne wymagania techniczne zgłoszone przez nabywcę wobec towarów, które mają być dostarczone, a które odbiegają od normalnych standardów, muszą być wyraźnie określone przez nabywcę na piśmie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Artykuł 7. Poprawki towarów, które mają być dostarczone

Sklep z kołami ma prawo dostarczyć towary, które różnią się od tego, co zostało uzgodnione w przypadku, gdy odnosi się to poprawek/zmian towarów, które mają być dostarczone, opakowań lub odpowiadającej towarom dokumentacji, które muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne lub w wypadku, gdy dotyczy to drobnych poprawek towarów stanowiących ich ulepszenie.

Artykuł 8. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

 1. Jakiekolwiek roszczenie Sklep z kołami wobec nabywcy jest bezzwłocznie wymagalne w następujących przypadkach: -jeśli po zawarciu umowy Sklep z kołami zostanie powiadomiony, że nabywca nie wypełni swoich zobowiązań; -jeśli Sklep z kołami zażądał, aby nabywca w dacie zawarcia umowy dostarczył zabezpieczenie należytego wypełnienia zobowiązań i takie zabezpieczenie nie zostało dostarczone lub jest niewystarczające. W powyższych przypadkach Sklep z kołami ma prawo zawiesić dalsze wykonywanie umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym żadne z tych działań nie narusza prawa Sklep z kołami do złożenia roszczenia o odszkodowanie.
 2. W przypadku okoliczności dotyczących osób i/lub materiału, który Sklep z kołami wykorzystuje dla wykonywania umowy, których charakter sprawia, że wykonywanie umowy stanie się niemożliwe, trudne i/lub tak kosztowne, że pełne wykonanie umowy nie może być już zasadnie wymagane, Sklep z kołami ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 9. Gwarancje

 1. Sklep z kołami zobowiązuje się naprawić lub wymienić dostarczone towary lub ich części, które nie nadają się do użytku w związku z wadami projektu, materiału lub wykonania, pod warunkiem, że taki niezdatny do użytku towar lub jego część zostanie zwrócona do Sklepu z kołami na rachunek i ryzyko nabywcy, w celu dalszego sprawdzenia, naprawy lub wymiany, w ciągu jednego roku od chwili rozpoczęcia użytkowania towaru, do maksimum piętnastu miesięcy od daty dostawy. W związku z tym Sklep z kołami nie jest zobowiązany do zapłaty żadnego innego odszkodowania za szkody w postaci straty lub utraconych korzyści spowodowane rzekomą bezużytecznością dostarczonych towarów. Gwarancja nie obejmuje też wad wynikłych z działań zewnętrznych, nieprawidłowego montażu, niewłaściwej konserwacji, przeładowania, nieodpowiedniego smarowania, normalnego zużycia, niewłaściwego wyboru produktu ani innych okoliczności pozostających poza kontrolą Sklep z kołami.
 2. Nabywca ma obowiązek powiadomić Sklep z kołami na piśmie, możliwie jak najszybciej w ciągu czternastu dni od daty dostawy, o tym, że towar nie nadaje się do użytku, zgodnie z tym, jak zostało to określone w paragrafie 1 niniejszego artykułu, odnosząc się do przyczyn, na których jest oparty taki wniosek. Jeśli istnieją przyczyny, które pozwalają zakładać, że szkoda mogła być spowodowana z powodu wyżej wzmiankowanej niezdatności do użytku, roszczenie musi być bezzwłocznie zgłoszone do Sklep z kołami w formie pisemnej.
 3. Sklep z kołami nie gwarantuje, że dostarczone towary są odpowiednie dla celów, w jakich nabywca chce ich używać, nawet jeśli Sklep z kołami został powiadomiony o tym celu, chyba że wynika inaczej z osobnej umowy zawartej na piśmie z nabywcą. Porady techniczne są udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, ale Sklep z kołami nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. Towary lub ich części, które są wysłane do Sklep z kołami w celu ich wymiany na nowe, stają się, w chwili dostawy nowych towarów, wyłączną własnością Sklep z kołami.

Artykuł 10. Zastrzeżenie tytułu

 1. Towary dostarczone przez Sklep z kołami pozostają jego własnością do chwili wypełnienia przez nabywcę wszystkich zobowiązań wymienionych poniżej, wynikających ze wszystkich umów kupna zawartych z Sklepem z kołami: -wzajemnych zobowiązań dotyczących towarów dostarczonych lub tych, które mają być dostarczone, -wzajemnych zobowiązań dotyczących usług świadczonych przez Sklep z kołami lub takich, które mają być świadczone przez Sklep z kołami w związku z umową/ami kupna, -wszelkich innych roszczeń wynikających z niewypełnienia przez nabywcę jednej lub większej liczby umów kupna..
 2. Towary dostarczone przez Sklep z kołami, które podlegają paragrafowi 1 niniejszego artykułu w kwestii zastrzeżenia tytułu własności, mogą być sprzedane jedynie w ramach zwykłej działalności handlowej. Co do reszty, nabywca nie ma prawa zastawiać towarów ani ustanawiać na nich jakiegokolwiek innego prawa.
 3. Jeśli nabywca nie wypełni swoich zobowiązań albo Sklep z kołami może mieć istotne przyczyny by obawiać się, że nabywca tego nie zrobi, Sklep z kołami ma prawo odebrać, w ramach zastrzeżenia tytułu własności, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego artykułu, dostarczone towary od nabywcy lub innych stron posiadających te towary w imieniu nabywcy. Nabywca jest zobowiązany zapewnić w tym zakresie pełną współpracę pod groźbą kary umownej w wysokości 10 % dziennie kwoty faktury, jaką ma zapłacić.
 4. Jeśli osoby trzecie zgłaszają roszczenia do towarów dostarczonych w ramach powyższego zastrzeżenia tytułu własności, nabywca jest zobowiązany powiadomić o tym Sklep z kołami tak szybko jak to możliwe.
 5. Nabywca jest zobowiązany, na pierwsze żądanie Sklep z kołami:
  • ubezpieczyć i kontynuować ubezpieczenie towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia tytułu od ognia, eksplozji, szkód spowodowanych przez wodę oraz od kradzieży i okazać Sklep z kołami polisę tego ubezpieczenia;
  • dokonać, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, przelewu na rzecz Sklep z kołami wszelkich wierzytelności nabywcy wobec ubezpieczycieli
   w odniesieniu do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem tytułu własności;
  • dokonać, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, przelewu na rzecz Sklep z kołami wszelkich wierzytelności, jakie nabywca ma wobec swoich klientów po sprzedaży towarów dostarczonych przez Sklep z kołami w ramach zastrzeżenia tytułu;
  • oznaczyć towary dostarczone w ramach zastrzeżenia tytułu jako wyłączną własność Sklep z kołami; zapewnić współpracę na wszelkie inne sposoby
   i w zakresie środków, jakie Sklep z kołami zamierza podjąć w celu ochrony swego tytułu własności do tych towarów, w stopniu nieutrudniającym nabywcy normalnego prowadzenia działalności handlowej.
 6. Również w wypadku, gdy nabywca zgłosi roszczenie objęte gwarancją w terminie, jego zobowiązanie do zapłaty faktury i dostawy zamówionych towarów pozostaje w mocy. Towary mogą być zwrócone do Sklep z kołami jedynie po wcześniejszej zgodzie na piśmie.

Artykuł 11. Ceny

Nawet w przypadku gdy Sklep z kołami uzgodni z nabywcą cenę, zastrzega sobie jednak prawo do korekty tej ceny do chwili dostawy, zgodnie z ogólnym cennikiem obowiązującym w dacie dostawy. Jeśli wzrost ceny procentowo przekroczy wzrost 12-miesięcznego indeksu towarów importowanych + 3 – opublikowanego przez holenderski CBS, tabela 3.3.2/3558.700 (ostatnia publikacja) – nabywca ma prawo rozwiązać umowę.

Artykuł 12. Opakowania

 1. Sposób opakowania jest określony przez Sklep z kołami. Jakiekolwiek odstępstwo w opakowaniu na wniosek nabywcy podlega osobnej opłacie. Materiał opakowań nie jest zabierany z powrotem, z wyjątkiem pojemników zwrotnych.
 2. Nabywca jest zobowiązany zwrócić pojemniki zwrotne w ciągu 30 dni od daty faktury puste i w dobrym stanie. Jeśli nabywca nie wypełni swoich zobowiązań dotyczących pojemników, jest zobowiązany ponieść wszelkie związane z tym koszty. Takie koszty to, między innymi, koszty związane z wysyłką zwrotną i koszty wymiany, naprawy lub czyszczenia.
 3. Jeśli nabywca nie zwróci pojemników zwrotnych w ustalonym terminie, Sklep z kołami ma prawo, po wezwaniu nabywcy na piśmie i powiadomieniu o środkach, jakie podejmie, nabyć pojemniki zastępcze i obciążyć nabywcę kosztami.

Artykuł 13. Płatność

 1. Płatności za towar są dokonywane poprzez przekierowanie na stronę portalu płatniczego lub podczas odbioru towaru od kuriera w opcji ”za pobraniem“.
 2. Płatność jest dokonywana bez żadnych rabatów czy potrąceń.

Artykuł 14. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

 1. Składając zamówienie w sklepie nabywca podając adres e-mail wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Colson Europe B.V. (Sp. z o.o.) oddział w Polsce.
 2. Wiadomości z linkiem do pobrania faktury będą wysyłane z adresu powiadomienia@miedzyfirmami.pl

Artykuł 15. Odpowiedzialność

Sklep z kołami jest odpowiedzialny wobec nabywcy jedynie w następujących przypadkach:

 1. Za szkodę wynikającą z wad dostarczonych towarów obowiązuje jedynie odpowiedzialność określona w artykule 9 niniejszych warunków.
 2. Ponadto Sklep z kołami jest odpowiedzialny za szkodę w wypadku, gdy szkoda została spowodowana celowym działaniem lub wynika z poważnej winy Sklep z kołami lub jego personelu kierowniczego.
 3. Sklep z kołami w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za pośrednią szkodę spowodowaną wywołującymi szkodę parametrami i charakterystyką dostarczonych towarów.
 4. W przypadku, gdy i w zakresie, w jakim, niezależnie od wzmianki w paragrafach 2 i 3 niniejszego artykułu, Sklep z kołami zostanie uznany za stronę odpowiedzialną przez właściwy sąd, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty płatności, jaka ma być dokonana z ubezpieczenia Sklep z kołami, w zakresie, w jakim ta odpowiedzialność jest objęta jego ubezpieczeniem.
 5. Jeśli ubezpieczenie nie pokrywa w jakiejkolwiek sprawie odszkodowania albo nie wystarcza na odszkodowanie, odpowiedzialność Sklep z kołami dotycząca dodatkowej usługi jest ograniczona do wartości faktury za dostarczone towary.
 6. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za produkt jest nałożona na Sklep z kołami w odniesieniu do osób trzecich, nabywca jest zobowiązany udzielić Sklep z kołami zabezpieczenia odszkodowawczego w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność Sklep z kołami w tej kwestii jest ograniczona zgodnie z poprzednimi paragrafami.

Artykuł 16. Siła Wyższa

 1. Siła wyższa jest rozumiana jako okoliczności utrudniające wypełnienie zobowiązania, a nie spowodowane przez Sklep z kołami. Jako siłę wyższą rozumiemy też (w przypadku i w zakresie, w jakim okoliczności te uniemożliwiają wykonanie umowy lub zbytnio je utrudniają): strajki w spółkach innych niż spółki Sklep z kołami, nielegalne strajki lub strajki polityczne w spółce Sklep z kołami; ogólny niedobór surowców i innych towarów lub usług niezbędnych dla wyprodukowania uzgodnionych produktów; nieprzewidywalna stagnacja we współpracy z podwykonawcami lub innymi osobami trzecimi, od których Sklep z kołami jest zależny, oraz ogólne problemy z transportem.
 2. Sklep z kołami ma również prawo składać roszczenia związane z siłą wyższą, jeśli okoliczności utrudniające dalsze wypełnianie umowy wystąpią po terminie, w którym Sklep z kołami miał wypełnić swoje zobowiązania.
 3. W okresie zdarzenia siły wyższej dostawa i inne zobowiązania Sklep z kołami są zawieszone. Jeśli okres, którym z powodu siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przez Sklep z kołami jego zobowiązań przekracza sześć miesięcy, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.
 4. Jeśli w chwili wystąpienia zdarzenia siły wyższej Sklep z kołami już częściowo wypełnił swoje zobowiązania, lub może wypełnić je częściowo, Sklep z kołami na prawo wystawić fakturę za części już dostarczone lub za część, która może być dostarczona oddzielnie, a nabywca ma obowiązek zapłacić tę fakturę tak samo jak w przypadku oddzielnej umowy. Nie obowiązuje to jednak w sytuacji, gdy część już dostarczona, lub ta, która ma być dostarczona, nie ma istotnej wartości.

Artykuł 17. Rozstrzyganie sporów

W ramach odstępstwa od zasad prawnych dotyczących właściwości sądu cywilnego Sklep z kołami i nabywca niniejszym postanawiają, że wszelkie spory pomiędzy nabywcą a Sklep z kołami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklep z kołami. Sklep z kołami jednakże zachowuje prawo pozwania nabywcy w sądzie właściwym zgodnie z prawem lub obowiązującym traktatem międzynarodowym.

Artykuł 18. Obowiązujące prawo

Umowy zawarte pomiędzy Sklep z kołami a nabywcą podlegają prawu polskiemu.

Artykuł 19. Zmiana warunków

Sklep z kołami ma prawo zmienić niniejsze warunki. Zmiany te wchodzą w życie w chwili powiadomienia o nich. Sklep z kołami bezzwłocznie prześle zmienione warunki do nabywcy. Jeśli czas wejścia w życie nie jest określony, zmiany obowiązują nabywcę od chwili, gdy zostanie o nich powiadomiony.