0,00 zł

Regulamin

Artykuł  1.  Zastosowanie  i  obowiązywanie  tych  warunków 

Niniejsze  warunki  są  obowiązujące  dla  każdej  oferty  i  każdej  umowy  zawartej  pomiędzy  Sklep z kołami  z  siedzibą  w  Poznaniu,  dalej  określanej  jako  Sklep z kołami,  a  nabywcą,  jeżeli  zostały  one  doręczone  nabywcy  najpóźniej  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  strony  nie  zmieniły  w  drodze  wyraźnego  pisemnego  oświadczenia  w  całości  lub  w  części  ich  treści.  Umowy  i  porozumienia  ustne  są  dla  stron  wiążące  tylko  w  wypadku,  gdy  zostaną  następnie  potwierdzone  na  piśmie.

Artykuł  2.  Oferty

Jakiekolwiek  oferty  składane  przez  Sklep z kołami,  ustnie  lub  na  piśmie,  nie  są  wiążące  i  wywołują  jedynie  skutek  zaproszenia  do  zawarcia  umowy.  Informacje  dotyczące  oferowanych  produktów,  wynikające  z  modeli,  próbek,  katalogów,  prospektów,  dokumentacji  technicznej,  reklam  i  cenników,  są  jedynie  udostępniane  dla  celów  informacyjnych.  Wszystkie  wymienione  dane  nie  są  wiążące,  chyba  że  tworzą  one  wyraźnie  część  nieodwołalnej  oferty.  Ceny  wymienione  w  ofercie  nie  obejmują  VATu,  chyba  że  zastrzeżono  inaczej.

Artykuł  3.  Dostawa

 1. W zakresie,  w  jakim  jeden  z  “Incoterms”  został  uzgodniony  jako  warunek  dostawy,  zastosowanie  będą  mieć  Incoterms  ważne  w  dacie  zawarcia  umowy.  Warunki  dostawy  uzgodniane  są  każdorazowo  pomiędzy  Sklepem z kołami  a  nabywcą.
 2. Nabywca jest  zobowiązany  do  odbioru  zakupionych  towarów  w  momencie  ich  dostawy  lub  w  momencie,  gdy  te  towary,  zgodnie  z  umową,  zostaną  mu  udostępnione.  W  wypadku,  gdy  nabywca  odmówi  przyjęcia  dostawy  albo  nie  dostarczy  informacji  czy  instrukcji  niezbędnych  dla  celów  dostawy,  towary  będą  przechowywane  na  ryzyko  nabywcy.  W  takim  wypadku  nabywca  będzie  musiał  pokryć  wszelkie  dodatkowe  koszty,  przez  co  należy  rozumieć,  co  najmniej,  koszty  magazynowania.
 3. Gdy zamawiane  są  produkty,  które  nie  stanowią  części  standardowego  programu  produkcyjnego  Sklepu z kołami,  Sklep z kołami  może  obniżyć  lub  zwiększyć  uzgodnioną  ilość  o,  maksymalnie,  10%.
 4. Sklep z kołami zastrzega sobie  prawo  wysyłania  towarów  na  zasadzie  cash-on-delivery  [gotówka  przy  odbiorze].

Artykuł  4.  Czas  dostawy

Uznaje  się,  że  termin  dostawy  zaczyna  upływać  w  dniu,  w  którym  zamówienie  jako  takie  zostanie  zaakceptowane  przez  Sklep z kołami . Uzgodniony  termin  dostawy  nie  jest  terminem  spełnienia  świadczenia  w  rozumieniu  art.  455  Kodeksu  cywilnego,  chyba  że  zostanie  wyraźnie  zastrzeżone  inaczej.  W  przypadku  znacznego  opóźnienia  dostawy  nabywca  jest  zobowiązany  wezwać  Sklep z kołami do  spełnienia  świadczenia,  zawiadamiając  jednocześnie,  że  Sklep z kołami  nie  zrealizował  złożonego  zamówienia.

Artykuł 5. Częściowa dostawa.

Sklep z kołami  może  dostarczać  sprzedane  towary  partiami.  Nie  ma  to  zastosowania,  gdy  częściowa  dostawa  nie  ma  znacznej  wartości.  Gdy  towary  są  dostarczane  partiami,  Sklep z kołami  może  fakturować  oddzielnie  każdą  partię  dostawy.

Artykuł  6.  Wymagania  techniczne  itd. 

Sklep z kołami  jest  odpowiedzialny  za  to,  aby  towary,  które  mają  być  dostarczone,  spełniały  wymagania  techniczne  i  standardy  określone  prawem  lub  regulacjami  kraju,  w  którym  mają  być  używane,  o  ile  kwestie  te  są  wyraźnie  określone  na  piśmie  przez  nabywcę  przed  zawarciem  umowy  sprzedaży.  Podobnie  inne  wymagania  techniczne  zgłoszone  przez  nabywcę  wobec  towarów,  które  mają  być  dostarczone,  a  które  odbiegają  od  normalnych  standardów,  muszą  być  wyraźnie  określone  przez  nabywcę  na  piśmie  przed  zawarciem  umowy  sprzedaży.

Artykuł  7.  Poprawki  towarów,  które  mają  być  dostarczone

Sklep z kołami  ma  prawo  dostarczyć  towary,  które  różnią  się  od  tego,  co  zostało  uzgodnione  w  przypadku,  gdy  odnosi  się  to  poprawek/zmian  towarów,  które  mają  być  dostarczone,  opakowań  lub  odpowiadającej  towarom  dokumentacji,  które  muszą  spełniać  obowiązujące  wymagania  prawne  lub  w  wypadku,  gdy  dotyczy  to  drobnych  poprawek  towarów  stanowiących  ich  ulepszenie.

Artykuł  8.  Wypowiedzenie  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym 

 1. Jakiekolwiek  roszczenie  Sklep z kołami  wobec  nabywcy  jest  bezzwłocznie  wymagalne  w  następujących  przypadkach:  -jeśli  po  zawarciu  umowy  Sklep z kołami zostanie  powiadomiony,  że  nabywca  nie  wypełni  swoich  zobowiązań;  -jeśli  Sklep z kołami  zażądał,  aby  nabywca  w  dacie  zawarcia  umowy  dostarczył  zabezpieczenie  należytego  wypełnienia  zobowiązań  i  takie  zabezpieczenie  nie  zostało  dostarczone  lub  jest  niewystarczające.  W  powyższych  przypadkach  Sklep z kołami  ma  prawo  zawiesić  dalsze  wykonywanie  umowy  lub  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym,  przy  czym  żadne  z  tych  działań  nie  narusza  prawa  Sklep z kołami   do  złożenia  roszczenia  o  odszkodowanie.
 2. W przypadku  okoliczności  dotyczących  osób  i/lub  materiału,  który  Sklep z kołami  wykorzystuje  dla  wykonywania  umowy,  których  charakter  sprawia,  że  wykonywanie  umowy  stanie  się  niemożliwe,  trudne  i/lub  tak  kosztowne,  że  pełne  wykonanie  umowy  nie  może  być  już  zasadnie  wymagane,  Sklep z kołami  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym.

Artykuł  9.  Gwarancje

 1. Sklep z kołami zobowiązuje  się  naprawić  lub  wymienić  dostarczone  towary  lub  ich  części,  które  nie  nadają  się  do  użytku  w  związku  z  wadami  projektu,  materiału  lub  wykonania,  pod  warunkiem,  że  taki  niezdatny  do  użytku  towar  lub  jego  część  zostanie  zwrócona  do Sklepu z kołami  na  rachunek  i  ryzyko  nabywcy,  w  celu  dalszego  sprawdzenia,  naprawy  lub  wymiany,  w  ciągu  jednego  roku  od  chwili  rozpoczęcia  użytkowania  towaru,  do  maksimum  piętnastu  miesięcy  od  daty  dostawy.  W  związku  z  tym  Sklep z kołami  nie  jest  zobowiązany  do  zapłaty  żadnego  innego  odszkodowania  za  szkody  w  postaci  straty  lub  utraconych  korzyści  spowodowane  rzekomą  bezużytecznością  dostarczonych  towarów.  Gwarancja  nie  obejmuje  też  wad  wynikłych  z  działań  zewnętrznych,  nieprawidłowego  montażu,  niewłaściwej  konserwacji,  przeładowania,  nieodpowiedniego  smarowania,  normalnego  zużycia,  niewłaściwego  wyboru  produktu  ani  innych  okoliczności  pozostających  poza  kontrolą  Sklep z kołami.
 2. Nabywca  ma  obowiązek  powiadomić  Sklep z kołami na  piśmie,  możliwie  jak  najszybciej  w  ciągu  czternastu  dni  od  daty  dostawy,  o  tym,  że  towar  nie  nadaje  się  do  użytku,  zgodnie  z  tym,  jak  zostało  to  określone  w  paragrafie  1  niniejszego  artykułu,  odnosząc  się  do  przyczyn,  na  których  jest  oparty  taki  wniosek.  Jeśli  istnieją  przyczyny,  które  pozwalają  zakładać,  że  szkoda  mogła  być  spowodowana  z  powodu  wyżej  wzmiankowanej  niezdatności  do  użytku,  roszczenie  musi  być  bezzwłocznie  zgłoszone  do Sklep z kołami w  formie  pisemnej.
 3. Sklep z kołami nie  gwarantuje,  że  dostarczone  towary  są  odpowiednie  dla  celów,  w  jakich  nabywca  chce  ich  używać,  nawet  jeśli  Sklep z kołami  został  powiadomiony  o  tym  celu,  chyba  że  wynika  inaczej  z  osobnej  umowy  zawartej  na  piśmie  z  nabywcą.  Porady  techniczne  są  udzielane  zgodnie  z  posiadaną  wiedzą,  ale  Sklep z kołami  nie  ponosi  za  nie  odpowiedzialności.
 4. Towary  lub  ich  części,  które  są  wysłane  do  Sklep z kołami w  celu  ich  wymiany  na  nowe,  stają  się,  w  chwili  dostawy  nowych  towarów,  wyłączną  własnością  Sklep z kołami.

Artykuł  10.  Zastrzeżenie  tytułu 

 1. Towary dostarczone  przez  Sklep z kołami  pozostają  jego  własnością  do  chwili  wypełnienia  przez  nabywcę  wszystkich  zobowiązań  wymienionych  poniżej,  wynikających  ze  wszystkich  umów  kupna  zawartych  z  Sklepem z kołami:  -wzajemnych  zobowiązań  dotyczących  towarów  dostarczonych  lub  tych,  które  mają  być  dostarczone,  -wzajemnych  zobowiązań  dotyczących  usług  świadczonych  przez  Sklep z kołami  lub  takich,  które  mają  być  świadczone  przez  Sklep z kołami  w  związku  z  umową/ami  kupna,  -wszelkich  innych  roszczeń  wynikających  z  niewypełnienia  przez  nabywcę  jednej  lub  większej  liczby  umów  kupna.
 2. Towary dostarczone  przez  Sklep z kołami,  które  podlegają  paragrafowi  1  niniejszego  artykułu  w  kwestii  zastrzeżenia  tytułu  własności,  mogą  być  sprzedane  jedynie  w  ramach  zwykłej  działalności  handlowej.  Co  do  reszty,  nabywca  nie  ma  prawa  zastawiać  towarów  ani  ustanawiać  na  nich  jakiegokolwiek  innego  prawa.
 3. Jeśli nabywca  nie  wypełni  swoich  zobowiązań  albo  Sklep z kołami  może  mieć  istotne  przyczyny  by  obawiać  się,  że  nabywca  tego  nie  zrobi,  Sklep z kołami  ma  prawo  odebrać,  w  ramach  zastrzeżenia  tytułu  własności,  o  którym  mowa  w  paragrafie  1  niniejszego  artykułu,  dostarczone  towary  od  nabywcy  lub  innych  stron  posiadających  te  towary  w  imieniu  nabywcy.  Nabywca  jest  zobowiązany  zapewnić  w  tym  zakresie  pełną  współpracę  pod  groźbą  kary  umownej  w  wysokości  10  %  dziennie  kwoty  faktury,  jaką  ma  zapłacić.
 4. Jeśli  osoby  trzecie  zgłaszają  roszczenia  do  towarów  dostarczonych  w  ramach  powyższego  zastrzeżenia  tytułu  własności,  nabywca  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym  Sklep z kołami  tak  szybko  jak  to  możliwe.
 5. Nabywca jest  zobowiązany,  na  pierwsze  żądanie  Sklep z kołami:
  • ubezpieczyć  i  kontynuować  ubezpieczenie  towarów  dostarczonych  w  ramach  zastrzeżenia  tytułu  od  ognia,  eksplozji,  szkód  spowodowanych  przez  wodę  oraz  od  kradzieży  i  okazać  Sklep z kołami polisę  tego  ubezpieczenia;
  • dokonać,  zgodnie  z  art.  509-518  Kodeksu  cywilnego,  przelewu  na  rzecz  Sklep z kołami wszelkich  wierzytelności  nabywcy  wobec  ubezpieczycieli  w  odniesieniu  do  towarów  dostarczonych  z  zastrzeżeniem  tytułu  własności, ;
  • dokonać,  zgodnie  z  art.  509-518  Kodeksu  cywilnego,  przelewu  na  rzecz  Sklep z kołami  wszelkich  wierzytelności,  jakie  nabywca  ma  wobec  swoich  klientów  po  sprzedaży  towarów  dostarczonych  przez  Sklep z kołami  w  ramach  zastrzeżenia  tytułu;
  • oznaczyć  towary  dostarczone  w  ramach  zastrzeżenia  tytułu  jako  wyłączną  własność  Sklep z kołami;  zapewnić  współpracę  na  wszelkie  inne  sposoby  i  w  zakresie  środków,  jakie  Sklep z kołami  zamierza  podjąć  w  celu  ochrony  swego  tytułu  własności  do  tych  towarów,  w  stopniu  nieutrudniającym  nabywcy  normalnego  prowadzenia  działalności  handlowej.
 6. Również  w  wypadku,  gdy  nabywca  zgłosi  roszczenie  objęte  gwarancją  w  terminie,  jego  zobowiązanie  do  zapłaty  faktury  i  dostawy  zamówionych  towarów  pozostaje  w  mocy.  Towary  mogą  być  zwrócone  do  Sklep z kołami  jedynie  po  wcześniejszej  zgodzie  na  piśmie.

Artykuł  11.  Ceny 

Nawet  w  przypadku  gdy Sklep z kołami uzgodni  z  nabywcą  cenę,  zastrzega  sobie  jednak  prawo  do  korekty  tej  ceny  do  chwili  dostawy,  zgodnie  z  ogólnym  cennikiem  obowiązującym  w  dacie  dostawy.  Jeśli  wzrost  ceny  procentowo  przekroczy  wzrost  12-miesięcznego  indeksu  towarów  importowanych  +  3  –  opublikowanego  przez  holenderski  CBS,  tabela  3.3.2/3558.700  (ostatnia  publikacja)  –  nabywca  ma  prawo  rozwiązać  umowę.

Artykuł  12.  Opakowania 

 1. Sposób opakowania  jest  określony  przez  Sklep z kołami.  Jakiekolwiek  odstępstwo  w  opakowaniu  na  wniosek  nabywcy  podlega  osobnej  opłacie.  Materiał  opakowań  nie  jest  zabierany  z  powrotem,  z  wyjątkiem  pojemników  zwrotnych.
 2. Nabywca jest  zobowiązany  zwrócić  pojemniki  zwrotne  w  ciągu  30  dni  od  daty  faktury  puste  i  w  dobrym  stanie.  Jeśli  nabywca  nie  wypełni  swoich  zobowiązań  dotyczących  pojemników,  jest  zobowiązany  ponieść  wszelkie  związane  z  tym  koszty.  Takie  koszty  to,  między  innymi,  koszty  związane  z  wysyłką  zwrotną  i  koszty  wymiany,  naprawy  lub  czyszczenia.
 3. Jeśli nabywca  nie  zwróci  pojemników  zwrotnych  w  ustalonym  terminie,  Sklep z kołami  ma  prawo,  po  wezwaniu  nabywcy  na  piśmie  i  powiadomieniu  o  środkach,  jakie  podejmie,  nabyć  pojemniki  zastępcze  i  obciążyć  nabywcę  kosztami.

Artykuł  13.  Płatność 

 1. Płatności za towar są dokonywane poprzez przekierowanie na stronę portalu płatniczego lub podczas odbioru towaru od kuriera w opcji ” za pobraniem “.
 2. Płatność jest  dokonywana  bez  żadnych  rabatów  czy  potrąceń.

Artykuł  14. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

 1. Składając zamówienie w sklepie nabywca podając adres e-mail wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Colson Europe B.V. (Sp. z o.o.) oddział w Polsce.
 2. Wiadomości z linkiem do pobrania faktury będą wysyłane z adresu powiadomienia@miedzyfirmami.pl

Artykuł  15.  Odpowiedzialność 

Sklep z kołami  jest  odpowiedzialny  wobec  nabywcy  jedynie  w  następujących  przypadkach:

 1. Za szkodę  wynikającą  z  wad  dostarczonych  towarów  obowiązuje  jedynie  odpowiedzialność  określona  w  artykule  9  niniejszych  warunków.
 2. Ponadto Sklep z kołami  jest  odpowiedzialny  za  szkodę  w  wypadku,  gdy  szkoda  została  spowodowana  celowym  działaniem  lub  wynika  z  poważnej  winy  Sklep z kołami  lub  jego  personelu  kierowniczego.

3 . Sklep z kołami w  żadnym  wypadku  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pośrednią  szkodę  spowodowaną  wywołującymi  szkodę  parametrami  i  charakterystyką  dostarczonych  towarów.

 1. W przypadku,  gdy  i  w  zakresie, w  jakim,  niezależnie  od  wzmianki  w  paragrafach  2  i  3  niniejszego  artykułu,  Sklep z kołami zostanie  uznany  za  stronę  odpowiedzialną  przez  właściwy  sąd,  odpowiedzialność  ta  jest  ograniczona  do  kwoty  płatności,  jaka  ma  być  dokonana  z  ubezpieczenia  Sklep z kołami,  w  zakresie,  w  jakim  ta  odpowiedzialność  jest  objęta  jego  ubezpieczeniem.
 2. Jeśli  ubezpieczenie  nie  pokrywa  w  jakiejkolwiek  sprawie  odszkodowania  albo  nie  wystarcza  na  odszkodowanie,  odpowiedzialność  Sklep z kołami  dotycząca  dodatkowej  usługi  jest  ograniczona  do  wartości  faktury  za  dostarczone  towary.
 3. W zakresie,  w  jakim  odpowiedzialność  za  produkt  jest  nałożona  na  Sklep z kołami  w  odniesieniu  do  osób  trzecich,  nabywca  jest  zobowiązany  udzielić  Sklep z kołami zabezpieczenia  odszkodowawczego  w  takim  samym  zakresie,  w  jakim  odpowiedzialność  Sklep z kołami w  tej  kwestii  jest  ograniczona  zgodnie  z  poprzednimi  paragrafami.

Artykuł  16.  Siła  Wyższa

 1. Siła wyższa  jest  rozumiana  jako  okoliczności  utrudniające  wypełnienie  zobowiązania,  a  nie  spowodowane  przez  Sklep z kołami.  Jako  siłę  wyższą  rozumiemy  też  (w  przypadku  i  w  zakresie,  w  jakim  okoliczności  te  uniemożliwiają  wykonanie  umowy  lub  zbytnio  je  utrudniają):  strajki  w  spółkach  innych  niż  spółki  Sklep z kołami,  nielegalne  strajki  lub  strajki  polityczne  w  spółce  Sklep z kołami;  ogólny  niedobór  surowców  i  innych  towarów  lub  usług  niezbędnych  dla  wyprodukowania  uzgodnionych  produktów;  nieprzewidywalna  stagnacja  we  współpracy  z  podwykonawcami  lub  innymi  osobami  trzecimi,  od  których  Sklep z kołami  jest  zależny,  oraz  ogólne  problemy  z  transportem.
 2. Sklep z kołami ma  również  prawo  składać  roszczenia  związane  z  siłą  wyższą,  jeśli  okoliczności  utrudniające  dalsze  wypełnianie  umowy  wystąpią  po  terminie,  w  którym  Sklep z kołami  miał  wypełnić  swoje  zobowiązania.
 3. W okresie  zdarzenia  siły  wyższej  dostawa  i  inne  zobowiązania  Sklep z kołami są  zawieszone.  Jeśli  okres,  którym  z  powodu  siły  wyższej  nie  jest  możliwe  wykonanie  przez  Sklep z kołami  jego  zobowiązań  przekracza  sześć  miesięcy,  każda  ze  stron  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  umowy  bez  obowiązku  wypłaty  odszkodowania.
 4. Jeśli  w  chwili  wystąpienia  zdarzenia  siły  wyższej  Sklep z kołami  już  częściowo  wypełnił  swoje  zobowiązania,  lub  może  wypełnić  je  częściowo,  Sklep z kołami  na  prawo  wystawić  fakturę  za  części  już  dostarczone  lub  za  część,  która  może  być  dostarczona  oddzielnie,  a  nabywca  ma  obowiązek  zapłacić  tę  fakturę  tak  samo  jak  w  przypadku  oddzielnej  umowy.  Nie  obowiązuje  to  jednak  w  sytuacji,  gdy  część  już  dostarczona,  lub  ta,  która  ma  być  dostarczona,  nie  ma  istotnej  wartości.

Artykuł  17.  Rozstrzyganie  sporów

W  ramach  odstępstwa  od  zasad  prawnych  dotyczących  właściwości  sądu  cywilnego  Sklep z kołami  i  nabywca  niniejszym  postanawiają,  że  wszelkie  spory  pomiędzy  nabywcą  a  Sklep z kołami  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  miejsca  siedziby  Sklep z kołami.  Sklep z kołami  jednakże  zachowuje  prawo  pozwania  nabywcy  w  sądzie  właściwym  zgodnie  z  prawem  lub  obowiązującym  traktatem  międzynarodowym.

Artykuł  18.  Obowiązujące  prawo

Umowy  zawarte  pomiędzy  Sklep z kołami  a  nabywcą  podlegają  prawu  polskiemu.

Artykuł  19.  Zmiana  warunków

Sklep z kołami  ma  prawo  zmienić  niniejsze  warunki.  Zmiany  te  wchodzą  w  życie  w  chwili  powiadomienia  o  nich.  Sklep z kołami bezzwłocznie  prześle  zmienione  warunki  do  nabywcy.  Jeśli  czas  wejścia  w  życie  nie  jest  określony,  zmiany  obowiązują  nabywcę  od  chwili,  gdy  zostanie  o  nich  powiadomiony.

Twoje konto
O firmie